Quy trình phát hành TPDN

0
149

Quy trình phát hành TPDN là toàn bộ các công đoạn, công việc cần thực hiện của tổ chức phát hành trái phiếu từ trước tới sau đợt phát hành. Để NĐT cũng như tổ chức phát hành nắm được công việc này, chúng tôi xin giới thiệu tóm tắt và cơ bản về quy trình phát hành TPDN như sau:

 1. Doanh nghiệp phát hành chuẩn bị hồ sơ phát hành trái phiếu. Hồ sơ gồm:
 • Phương án phát hành trái phiếu
 • Bản công bố thông tin về đợt phát hành trái phiếu
 • Hợp đồng ký kết giữa doanh nghiệp phát hành với các tổ chức cung cấp dịch vụ (nếu có)
 • Báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán
 • Kết quả xếp hạng tín nhiệm của tổ chức xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp và loại trái phiếu phát hành(nếu có)

2. Doanh nghiệp phát hành công bố thông tin trước đợt phát hành.

Tối thiểu 10 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức đợt phát hành trái phiếu, doanh nghiệp phát hành thực hiện công bố thông tin trước đợt phát hành cho các NĐT đăng ký mua trái phiếu.

3. Doanh nghiệp phát hành tổ chức phát hành TPDN.

Doanh nghiệp phát hành quyết định phương thức phát hành và công bố cho NĐT. Trái phiếu doanh nghiệp được phát hành theo các phương thức sau:

 • Đấu thầu phát hành
 • Bảo lãnh phát hành
 • Đại lý phát hành
 • Bán trực tiếp cho NĐT.

Để phát hành TP, tổ chức phát hành có thể thuê tổ chức tư vấn, tổ chức đấu thầu, bảo lãnh và đại lý phát hành trái phiếu. Đây thường là công ty chứng khoán, tổ chức tín dụng và các định chế tài chính được phép cung cấp dịch vụ phát hành TP.

 1. Doanh nghiệp phát hành công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu và báo cáo kết quả phát hành trái phiếu.

Chậm nhất là 5 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đợt phát hành trái phiếu, doanh nghiệp phát hành phải công bố thông tin kết quả của đợt phát hành cho các NĐT sở hữu trái phiếu và Sở giao dịch.

 1. Doanh nghiệp phát hành thực hiện lưu ký trái phiếu.

Trong vòng 10 ngày làm việc sau khi kết thúc đợt phát hành, TPDN phải được đăng ký, lưu ký tại tổ chức lưu ký được phép để quản lý số lượng NĐT.

 1. Doanh nghiệp phát hành thực hiện thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Doanh nghiệp phát hành bố trí nguồn trả nợ gốc, lãi trái phiếu từ các nguồn vốn hợp pháp của doanh nghiệp. Tổ chức phát hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho NĐT theo phương án phát hành đã được phê duyệt. Nếu trái phiếu được bảo đảm bằng tài sản, khi tổ chức phát hành không cân đối được nguồn vốn trả nợ thì tài sản bảo đảm sẽ được xử lý để thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Nếu trái phiếu được bảo lãnh thanh toán, khi DN không cân đối được nguồn vốn trả nợ thì tổ chức bảo lãnh thanh toán có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh thanh toán cho doanh nghiệp phát hành theo cam kết bảo lãnh giữa tổ chức bảo lãnh thanh toán và DN phát hành.

 1. Doanh nghiệp phát hành thực hiện công bố thông tin và báo cáo định kỳ kể từ khi hoàn thành đợt phát hành trái phiếu cho đến khi đáo hạn trái phiếu. Định kỳ 6 tháng và hàng năm, doanh nghiệp phát hành TP phải công bố thông tin gồm:
 • Báo cáo tài chính 6 tháng và năm
 • Báo cáo sử dụng vốn, tiến độ giải ngân, tiến độ thực hiện dự án
 • Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Trên đây là toàn bộ quy trình phát hành TPDN. Tất cả các thông tin về đợt phát hành TP của DN đều được báo cáo và cập nhật trên chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp của Bộ Tài chính tại đây.

TraiphieuViet.vn

BÌNH LUẬN

Xin mời bạn bình luận tại đây
Xin mời điền tên của bạn tại đây