Điều kiện, điều khoản của TP

0
134

Điều kiện, điều khoản của TP là nội dung quan trọng NĐT cần tìm hiểu trước khi dự định đầu tư trái phiếu. Đây là những “thông tin cơ bản nhất về một trái phiếu” mà NĐT cần nắm được. Nó được đề cập trong phương án phát hành TP và sau đó là công bố thông tin trước đợt phát hành. Sau đây là những điều kiện, điều khoản của TP mà tổ chức phát hành cần nêu rõ để NĐT nắm được:

 1. Kỳ hạn trái phiếu:

Kỳ hạn TP do tổ chức phát hành quyết định. Kỳ hạn đối với từng đợt phát hành căn cứ vào nhu cầu sử dụng vốn của doanh nghiệp và tình hình thị trường. Bên cạnh đó là dự kiến thời điểm phát hành của từng đợt phát hành, địa điểm tổ chức đợt phát hành.

 1. Khối lượng phát hành

Đây là số lượng TP phát hành, do tổ chức phát hành quyết định đối với từng đợt căn cứ vào nhu cầu sử dụng vốn và khả năng huy động của thị trường trong từng thời kỳ. Điều khoản này cho ta thấy được quy mô huy động vốn của đợt phát hành TP.

 1. Đồng tiền phát hành và thanh toán.

Điều khoản này cho NĐT biết được loại tiền tệ được sử dụng để phát hành TP và thanh toán gốc lãi TP:

 • Đối với trái phiếu phát hành trong nước, đồng tiền phát hành là VNĐ.
 • Đối với trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế, đồng tiền phát hành thực hiện theo quy định tại thị trường phát hành.
 • Đồng tiền sử dụng để thanh toán gốc, lãi trái phiếu cùng loại với đồng tiền phát hành.
 1. Mệnh giá trái phiếu: DN phát hành sẽ nêu rõ mệnh giá của TP phát hành.
 • Nếu TP phát hành tại thị trường trong nước, mệnh giá là 100.000VNĐ hoặc bội số của 100.000VNĐ.
 • Nếu trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế, mệnh giá sẽ theo quy định tại thị trường phát hành.
 1. Hình thức trái phiếu:

Doanh nghiệp phát hành quyết định cụ thể hình thức trái phiếu đối với mỗi đợt phát hành theo quy định tại thị trường phát hành. Trái phiếu được phát hành dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử sẽ được tổ chức phát hành nêu cụ thể trong điều kiện điều khoản của TP phát hành.

 1. Lãi suất danh nghĩa trái phiếu: DN phát hành cần nêu rõ lãi suất danh nghĩa của TP phát hành. LS danh nghĩa này do tổ chức phát hành quyết định phù hợp với tình hình tài chính và khả năng thanh toán nợ:
 • Là lãi suất cố định cho cả kỳ hạn trái phiếu hoặc lãi suất thả nổi, hoặc kết hợp giữa hai loại trên
 • Nếu LS danh nghĩa là LS thả nổi, tổ chức phát hành phải nêu cụ thể cơ sở tham chiếu để xác định ls danh nghĩa tại phương án phát hành và công bố thông tin cho NĐT mua trái phiếu về cơ sở tham chiếu được sử dụng.
 1. Loại hình trái phiếu

DN phát hành cần nêu rõ trái phiếu phát hành là TP không chuyển đổi hay trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu. Trái phiếu phát hành kèm chứng quyền cần nêu rõ điều khoản, điều kiện về việc thực hiện quyền mua cổ phiếu.

 1. Giao dịch trái phiếu

NĐT cần nắm rõ điều khoản về giao dịch trái phiếu. Đây là điểm mới trong quy định về giao dịch trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp bị hạn chế giao dịch trong phạm vi dưới 100 NĐT, không kể NĐT chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành. Sau thời gian trên, TP DN sẽ được giao dịch không hạn chế về số lượng NĐT, trừ trường hợp tổ chức phát hành có quyết định khác.

 1. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu cũng được DN phát hành nêu rõ. Đây là điều khoản do DN phát hành công bố cho NĐT trước khi phát hành trái phiếu. Lãi trái phiếu có thể được thanh toán một hoặc hai lần trong năm. NĐT cần nắm rõ điều khoản này để chủ động trong tái đầu tư.
 2. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu(nếu có)

DN phát hành được mua lại trái phiếu trước hạn hoặc hoán đổi trái phiếu để giảm nợ hoặc cơ cấu lại nợ. NĐT cần đọc kỹ và nắm được điều khoản này để chủ động trong đầu tư.

Để nắm rõ hơn các điều kiện, điều khoản này; NĐT có thể tìm hiểu thêm trong nghị định 163/2018/NĐ-CP  tại đây.

TraiphieuViet.vn

BÌNH LUẬN

Xin mời bạn bình luận tại đây
Xin mời điền tên của bạn tại đây