Các loại trái phiếu

0
189

Các loại trái phiếu có khá nhiều trên thị trường. Dựa theo các đặc điểm của trái phiếu mà người ta phân loại ra theo nhiều cách khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến NĐT cụ thể các cách phân loại như dưới đây. Từ việc phân loại này, NĐT sẽ dễ dàng lựa chọn ra được loại trái phiếu đầu tư phù hợp nhất cho mình trong thị trường TP hiện nay. NĐT có thể tham khảo danh sách Trái Phiếu niêm yết tại HSX tại đây.

1.     Phân loại dựa vào hình thức trái phiếu

 • Trái phiếu vô danh là loại trái phiếu không ghi tên của người mua trên trái phiếu và trong sổ sách của nhà phát hành. Trái chủ là người được hưởng quyền lợi.
 • Trái phiếu ghi danh là loại trái phiếu có ghi tên của người mua trên trái phiếu và trong sổ sách của người phát hành.

2.     Phân loại theo người phát hành

 • Trái phiếu Chính phủ: Do Chính phủ phát hành để huy động tiền nhàn rỗi trong dân và các tổ chức kinh tế, xã hội. Chính phủ luôn được coi là Nhà phát hành có uy tín nhất trên thị trường. Vì vậy, trái phiếu Chính phủ được coi là loại chứng khoán có ít rủi ro nhất.
 • Trái phiếu ngân hàng và các tổ chức tài chính: khi ngân hàng và các tổ chức tài chính có nhu cầu huy động thêm tiền mặt để tăng thêm vốn hoạt động, các tổ chức này có thể phát hành trái phiếu.
 • Trái phiếu doanh nghiệp là những trái phiếu do doanh nghiệp Nhà nước, công ty cổ phần và công ty TNHH hạn phát hành để tăng vốn hoạt động. Trái phiếu doanh nghiệp có nhiều loại và rất đa dạng.

3.     Phân loại dựa trên lợi tức trái phiếu

 • Trái phiếu có lãi suất cố định là loại trái phiếu mà lợi tức được xác định theo một tỷ lệ phần trăm (%) cố định tính theo mệnh giá.
 • Trái phiếu có lãi suất biến đổi (thả nổi) là loại trái phiếu mà lợi tức được trả trong các kỳ có sự khác nhau. Lợi tức này được tính dựa trên một lãi suất tham chiếu (có biến đổi).
 • Trái phiếu có lãi suất bằng không là loại trái phiếu mà người mua không nhận được lãi. Tuy nhiên, người mua được mua với giá thấp hơn mệnh giá (mua chiết khấu) và được hoàn trả bằng mệnh giá khi trái phiếu đó đáo hạn.

4.     Phân loại dựa vào tính chất trái phiếu

 • Trái phiếu có thể chuyển đổi: là loại trái phiếu của công ty cổ phần mà trái chủ được quyền chuyển đổi sang cổ phiếu của Công ty đó. Việc này được quy định cụ thể về thời gian chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi khi mua trái phiếu.
 • Trái phiếu có thể mua lại: là loại trái phiếu cho phép nhà phát hành được quyền mua lại một phần hay toàn bộ trước khi trái phiếu đến hạn thanh toán.
 • Trái phiếu có quyền mua cổ phiếu: là loại trái phiếu có kèm theo phiếu cho phép trái chủ được quyền mua một số lượng nhất định cổ phiếu của công ty.

5.     Phân loại theo mức độ đảm bảo thanh toán của nhà phát hành

 1. Trái phiếu bảo đảm: là loại trái phiếu mà nhà phát hành dùng một tài sản có giá trị làm vật đảm bảo cho việc phát hành. Khi nhà phát hành mất khả năng thanh toán, thì trái chủ có quyền thu và bán tài sản đó để thu hồi lại số tiền nhà phát hành còn nợ. Trái phiếu bảo đảm thường bao gồm một số loại chủ yếu sau:

a. Trái phiếu có tài sản cầm cố: là loại trái phiếu bảo đảm bằng việc người phát hành cầm cố một bất động sản để bảo đảm thanh toán cho trái chủ. Thường giá trị tài sản cầm cố lớn hơn tổng mệnh giá của các trái phiếu phát hành để đảm bảo quyền lợi cho trái chủ.

b. Trái phiếu bảo đảm bằng chứng khoán ký quỹ: là loại trái phiếu được bảo đảm bằng việc người phát hành thường là đem ký quỹ số chứng khoán dễ chuyển nhượng mà mình sở hữu để làm tài sản bảo đảm.

2. Trái phiếu không bảo đảm: là loại trái phiếu phát hành không có tài sản làm bảo đảm mà chỉ bảo đảm bằng uy tín của tổ chức phát hành.

TraiphieuViet.vn

BÌNH LUẬN

Xin mời bạn bình luận tại đây
Xin mời điền tên của bạn tại đây